facebook

Historie.

 
Nedenstående om Hee sogn og Parken er skrevet af Ernst Munck:
 
Hee sogn.
 
Hee sogn har en meget interessant historie, som går tilbage til den sidste istid omkring 10.000 f. Kr., idet man har fundet flintredskaber, som er blevet dateret fra denne tid.

Her er fundet mange pilespidser og økser af flint fra den senere del af stenalderen, og i hele området er bronzealderen rigt repræsenteret ved de mange gravhøje, ligesom der er registreret en del bopladser fra jernalder og vikingetid.

Hee ligger midt i Hardsyssel. Et område, som omkranses af Vesterhavet i vest og Karup Å i øst og går fra Limfjorden i nord til Skjern Å i syd.

Det var blandt andet fra Hardsyssel, vikingerne drog på togter til England, Irland og andre nabolande.

Den danske kongeslægt stammer her fra Hardsyssel, idet Gorm den Gamles far, Hardeknud, har fået sit navn ”Harde” efter syslet og er opfostret hos kong Guthorm i nærheden af det nuværende Holstebro.

I vikingetiden blev voldstedet, Voldbjerg, bygget i en sump lige syd for Hee.
Det udviklede sig til et af Danmarks største godser op til 1700’tallet blandt andet gennem rigsråderne Niels Krag og hans søn Otto Krag.

Også bedsteforældrene til vores navnkundige søhelt Peder Skram, der ledede den danske flåde i svenskekrigen i 1530’erne, ejede Voldbjerg og blev begravet i Hee kirke.

Det var også i Hee, man havde herredstinget.
”Fra hedenold”, som der står på den gamle tingsten, ”til år 1688” kunne man både blive pågrebet, dømt og i værste fald blive hængt på galgebakken på samme dag.

Også undervisningen af almuebørn vidner om et gammelt, men bestemt ikke uoplyst, samfund, idet den i Hee kan føres tilbage til år 1522.

Således har Hee gennem ca. 12.000 år haft en spændende udvikling, hvoraf meget er beskrevet i lokal egnshistorie.


Den lange, spændende udvikling har efterladt minder, der måske ikke mere er så tydelige i landskabet, men hvor det, at være på stedet og vide hvad der er sket, er med til at synliggøre dem.
 
 
Fra Hee Dyrepark til nu.
 

 

Egon og Elsebeth Braagaard åbnede  Hee Dyrepark i 1962 og udviklede Parken de næste 20 år.
 
Fra 1982 ændredes navnet til Sommerland West, og Parken nåede de næste år et besøgstal over 150.000.
 
Konkurrencen fra andre større sommerlande blev mærkbar sidst i 90-erne og i 2001 blev parken købt over i det nuværende regie.
 

De nye ejere har beholdt de forlystelser, der ikke havde behov for personale, og forbedrede de fire store søer.

Heri blev ørreder udsat, således at de nu kunne bruges som fiskesøer, og parken fik navnet ”Familie- og Fiskepark West”.

Allerede ved købet var der udarbejdet planer om at anvende en del af jorden til den campingplads, som i dag er en fuld udbygget og succesfuld realitet.

At campingfaciliteterne er perfekte vises ved, at campingpladsen er optaget som Elite Camp under DK-Camp, idet der til denne kategori stilles store krav. 

Campingpladsens navn er ”Fish and Fun Camping”.
 
Helt fra starten blev også arbejdet med planer om helårssommerhuse, og efter mange lange forberedelser blev lokalplanen vedtaget ultimo 2010.
 

Man ser her mulighederne for, at naturinteresserede børnefamilier kan stortrives med de mange faciliteter og aktiviteter, der stadig kan benyttes inde i parken sammen med de mange børn på campingpladsen.
 
 
Studefoldene:
 
Til parkens sydøstlige hjørne knytter sig en særlig historie. 
Der skulle forhandles med Kulturarvsstyrelsen om at inddrage noget af en beskyttelseslinje på 100 meter omkring nogle fredede studefolde for at få en bedre sammenhæng i projektet

Ejerne har ingen planer om at nedlægge de fredede folde, der er blevet brugt, når studedriverne  gennem mange århundreder drev stude fra Thy og Holstebro til blandt andet Sydslesvig og Hamburg.

Sådan et hold stude kunne godt være på omkring 100 dyr, og det passede lige med, at der for enden af hver dagsrejse lå en kro. I dette tilfælde var det Heebro Kro.

Studedriverne drev så dyrene ind i foldene, hvor de om natten blev passet af nogle drenge. Imedens tilbragte driverne aftenen og natten på kroen, hvor det godt kunne gå lystigt for sig.
 

Det er arealet uden om disse folde, som Kulturarvsstyrelsen med en lidt dårlig begrundelse ønsker bevaret. Man mener nemlig, at arealet har haft den funktion, at studene blev drevet derud for at blive malket.

Erling Madsen har efterfølgende spurgt Kulturarvsstyrelsen, om de tror, det har været en god forretning at sælge mælken fra studene?
 
 . . . . . Det forholder sig nemlig således (som de fleste nok ved), at stude er kastrerede tyre!
 
 
Studefoldene ligger der stadig som et minde om de gamle studedrifter.

 Ernst Munck
 
Læs mere om området og aktiviteter i Hee sogn på: www.hee.dk
 
Naturpark Vest, Hovervej 56, Hee, 6950 Ringkøbing, tlf. 20 13 45 28, mail: em@hee-entreprise.dk